Phòng đơn

Phòng 502

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 501

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 404

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 403

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 402

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 401

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 304

 • My Villa Hotel
 • Phòng Đôi
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 303

 • My Villa Hotel
 • Phòng Đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 302

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường Ngủ